شکرگزاری

تکنیک شکرگزاری با نوشتن :
1) به خاطر نعمت هایی که خداوند به ما داده شکرگزاری می کنیم.
2) به خاطر نعمت هایی که قراره به دست بیاوریم شکرگزاری می کنیم.

یکی از بهترین راه های لیست کردن نعمت های روزانه، نوشتن روزانه آنهاست.

یک دفتر تهیه می کنیم.
ابتدا همه نعمت های خوبی که خدا به ما هدیه داده و در اطراف ماست می بینیم.
مثل :نعمت سلامتی، داشتن دست برای انجام کارها و ....
هر آنچه را که داریم یادداشت می کنیم.
این لیست را جلوی دید قرار می دهیم. صبح که از خواب بیدار میشویم و شب قبل از خواب لیست را می خوانیم و بابت داشتن این نعمت ها شکرگزاری می کنیم. 

نعمت هایی را هم که نداریم وارد دفتر می کنیم تا زمینه دستیابی به آن ها فراهم شود.
از افعال آینده استفاده نکنیم چون ضمیر ناخودآگاه تصور می کند کخهدر آینده آن را خواهد داشت و باور نمی کند که همین لحظه می تواند آن را داشته باشد. 

فواید دفتر شکرگزاری:
تهیه دفترشکرگزاری و لیست کردن نعمت های روزانه لاعث می شود نعمتهایی را که فراموش کرده ایم و به یک عادت تبدیل شده و نادیده گرفته شده ند به چشم بیایند.
وقتی نعمتهایی را که داریم بشماریم، ناخودآگاه وارد چرخه افزایش میشود و نعمتهای فراوانی به سمت زندگی ما سرازیر میشود.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند                                     کفر نعمت، از کفت بیرون کند