با باز کردن دفتر به 6 برگ برچسب برخواهید خورد. این سه برگ شامل:
1- آب و هوا
2-حال روز
3-برچسب آفرین
می شوند که جذابیت دفتر را برای کودکانمان بیشتر میکند. جلوتر بخش های مورد استفادشون را هم برایتان توضیح میدهیم.

برای برنامه ریزی هر روز فرزندتان 2 صفحه در نظر گرفته شده است.
صفحه اول : 

به فرزندمان یاد دهیم ساعات خواب و بیدار شدنش را با کشیدن عقربه های ساعت در بخش کی بیدارشوم و کی بخوابم مشخص کند.


نظافت شخصی
در بخش نظافت شخصی موارد -شستن دست و صورت - مسواک زدن - حمام کردن از پیش مشخص کردیم تا فرزندمان بعد از انجام دادن هرمورد در داخل دایره ی جلوی آن تیک بزند.
سه جای خالی زیر آن نیز برای درج موارد دیگری است که خودتان می توانید یادداشت کنید.


برنامه تغذیه
قسمت روبه روی نظافت شخصی ، برنامه غذایی روزانه را داریم .
در این بخش نیز کودک پس از انجام هر مورد در داخل دایره آن تیک میزند.
( می توانید زیر هر وعده نوع آن را نیز مشخص کنید)
 
صفحه دوم:

چه کنم های امروز:

شامل : - کتاب خواندن  -بازی   -نقاشی   -تماشای کارتن     -کمک در کارهای خانه    - ورزش

می باشد که شما نیز می توانید مواردی به این به لیست اضافه نمایید.

شکرگزاری

اگر فرزندتان قادر به نوشتن هست در این بخش جملات شکرگزاری کوتاهی به صورت روزانه یادداشت میکند.
(نمونه جملات شکرگزاری کودکان)

در غیر این صورت جملاتی را برایش یادداشت نمایید و در شروع روز ، یا قبل از خواب بلند برای فرزندتان بخوانید تا تکرار کند.

جمله روز

جمله ی انگیزشی و انرژی مثبتی به کودکمان یاد میدهیم تا در این بخش یادداشت کند.
اگر فرزندتان قادر به نوشتن نیست شما برایش یادداشت میکنید و با بلند خواندن آن فرزندتان نیز جمله را تکرار میکند.


جایزه

در این بخش به دو روش می توانید استفاده کنید .
- جایزه ای در این بخش مشخص میکنید تا کودکتان در صورت انجام دادن برنامه روزانه اش آن را دریافت کند. حتما نباید جایزه ی بزرگی باشد. مثل پارک رفتن ، خوردن غذای مورد علاقه اش ، تشویق ، شکلات و ...
( در انجام دادن تمام برنامه روزانه فرزندتان سخت گیری نکنید )
- برچسب های دایره ای تشویقی در ابتدای دفتر قرار داده شده تا با انجام رساندن لیست کارهای روزانه اش یکی از آن برچسب ها را در این بخش به عنوان تشویق بچسبانید.


آب و هوا و حال روز

در قسمت آب هوا ، اگر فرزندمان در طی روز به بیرون ازخانه رفته باشد وضعیت آب و هوای ان روز را  توسط برچسب های ابتدای دفتر مشخص کند.
در پایان روز نیز کوک حال روز خودش را با کمک برچسب های ابتدای دفتر مشخص کند.

همچنین برای شیر خوردن روزانه و 8 لیوان آب مورد نیاز بدن بخشی در نظر گرفته شده است.

تهیه دفتر برنامه ریزی مخصوص کودکان