تو دو لیست


کمی صبر کنید...

تودولیست یاس آکام مدل کتی

54,000 تومان

حتما شده که یک یا چندتا از کارایی که‌ میخوایم انجام بدیم رو یادمون میره و بعد به خودمون میگیم:"راستی چیکار میخواستم بکنم؟! "حالا برای اینکه دیگه کارامون رو فراموش نکنیم میتونیم از دفتر لیست انجام کارها یا همون To Do List استفاده کنیم.                                                                                                                                  تودولیست مدل کتی 📒۹۰ برگ تمام رنگی📚سایز ۱۰ در ۱۹ سانت                                                                         این تودولیست شامل دو بخش هست:۱) بخش لیست کارها: که کارهای روزانه رو یاداشت میکنیم و بعد از انجام دادنش تیک میزنیم ✅۲) بخش ماتریس آیزونهاور: که به بخش کارهای مهم، کارهای فوری، کارهای مهم و فوری، کارهای مهم و غیرفوری


تودولیست یاس آکام مدل بانو

54,000 تومان

حتما شده که یک یا چندتا از کارایی که‌ میخوایم انجام بدیم رو یادمون میره و بعد به خودمون میگیم:"راستی چیکار میخواستم بکنم؟! "حالا برای اینکه دیگه کارامون رو فراموش نکنیم میتونیم از دفتر لیست انجام کارها یا همون To Do List استفاده کنیم.                                                                                                                                  تودولیست مدل بانو 📒۹۰ برگ تمام رنگی📚سایز ۱۰ در ۱۹ سانت                                                                         این تودولیست شامل دو بخش هست:۱) بخش لیست کارها: که کارهای روزانه رو یاداشت میکنیم و بعد از انجام دادنش تیک میزنیم ✅۲) بخش ماتریس آیزونهاور: که به بخش کارهای مهم، کارهای فوری، کارهای مهم و فوری، کارهای مهم و غیرفوری


تودولیست یاس آکام مدل بنفشه

54,000 تومان

حتما شده که یک یا چندتا از کارایی که‌ میخوایم انجام بدیم رو یادمون میره و بعد به خودمون میگیم:"راستی چیکار میخواستم بکنم؟! "حالا برای اینکه دیگه کارامون رو فراموش نکنیم میتونیم از دفتر لیست انجام کارها یا همون To Do List استفاده کنیم.                                                                                                                                  تودولیست مدل بنفشه 📒۹۰ برگ تمام رنگی📚سایز ۱۰ در ۱۹ سانت                                                                         این تودولیست شامل دو بخش هست:۱) بخش لیست کارها: که کارهای روزانه رو یاداشت میکنیم و بعد از انجام دادنش تیک میزنیم ✅۲) بخش ماتریس آیزونهاور: که به بخش کارهای مهم، کارهای فوری، کارهای مهم و فوری، کارهای مهم و غیرفوری


تودولیست یاس آکام مدل قلبی

54,000 تومان

حتما شده که یک یا چندتا از کارایی که‌ میخوایم انجام بدیم رو یادمون میره و بعد به خودمون میگیم:"راستی چیکار میخواستم بکنم؟! "حالا برای اینکه دیگه کارامون رو فراموش نکنیم میتونیم از دفتر لیست انجام کارها یا همون To Do List استفاده کنیم.                                                                                                                                  تودولیست مدل قلبی 📒۹۰ برگ تمام رنگی📚سایز ۱۰ در ۱۹ سانت                                                                         این تودولیست شامل دو بخش هست:۱) بخش لیست کارها: که کارهای روزانه رو یاداشت میکنیم و بعد از انجام دادنش تیک میزنیم ✅۲) بخش ماتریس آیزونهاور: که به بخش کارهای مهم، کارهای فوری، کارهای مهم و فوری، کارهای مهم و غیرفوری


دسته‌بندی